Witaj gościu.
Nie jesteś zarejestrowany albo zalogowany, aby mieć pełny dostęp zaloguj się lub zarejestruj się
Witaj!

.

Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Badania lekarskie -rozporządzenie
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#1
W życie weszło nowe rozporządzenie ,zamieściłem poniżej :
pełny tekst pod linkiem :
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000855

Najważniejsze zmiany to koszt badań pokrywa pracodawca

To mnie trochę zdziwiło data uchylenia na 1-1-2014 ,czyżby znaczyło to że rozporządzenie obowiązuje tylko przez najbliższe pól roku?


Cytat:Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.
Poz. 855
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji
oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych
osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione
do przeprowadzania tych badań, wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami oraz wysokość i tryb wnoszenia
opłat za te badania.
§ 2. 1. Do przeprowadzania badań lekarskich jest uprawniony lekarz, który posiada:
1) uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)),
2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r.
poz. 829)
? zwany dalej ?uprawnionym lekarzem?.
2. Do przeprowadzania badań psychologicznych jest uprawniony psycholog, który posiada:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii,
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ? zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,
poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055
i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68,
poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,
poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93,
poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98,
poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912,
Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80,
poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2 i 675.
Dziennik Ustaw ? 2 ? Poz. 855
?
2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań psychologicznych, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
3) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej przez 2 lata w ostatnim pięcioleciu wykonywał
usługi psychologiczne w zakresie diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego
? zwany dalej ?uprawnionym psychologiem?.
§ 3. Badanie lekarskie obejmuje:
1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2) badania specjalistyczne:
a) okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
b) psychiatryczne, w zakresie stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza, że są one
niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika
ochrony fizycznej.
§ 4. 1. Badanie psychologiczne obejmuje:
1) ocenę:
a) sprawności intelektualnej,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego psychologa, że są one niezbędne do
prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika
ochrony fizycznej.
2. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje opinię, według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej przeprowadza
się na wniosek tej osoby.
2. Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na
wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3.
3. Wnioski wnosi się do uprawnionego lekarza.
4. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§ 6. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz na podstawie opinii uprawnionego psychologa uprawniony lekarz
wydaje orzeczenie lekarskie, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji
badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej licencję pracownika ochrony
fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca oraz właściwy terytorialnie komendant wojewódzki
Policji.
§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania
zadań pracownika ochrony fizycznej, uprawniony lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego
i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie
komendantowi wojewódzkiemu Policji.
2. O przyczynach uzasadniających stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej
do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej uprawniony lekarz informuje osobę badaną po zakończeniu badania
oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji badań osoby badanej.
Dziennik Ustaw ? 3 ? Poz. 855
?
§ 8. 1. Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje osobie badanej, pracodawcy kierującemu na badania lekarskie i psychologiczne oraz właściwemu
terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego,
za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny
pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.
4. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do:
1) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
2) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
3) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
? najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.
5. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony
w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, odwołanie od
tego orzeczenia wnosi się do:
1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,
2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi,
3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż.
Grzegorza Załogi
? najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.
6. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony
w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, odwołanie od tego orzeczenia
wnosi się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.
7. Uprawniony lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań
do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
8. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania
orzeczenia lekarskiego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
odwołania.
9. Od orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.
§ 9. 1. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się
co 3 lata.
2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:
1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego badania;
2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3) na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji ? w przypadku uzasadnionego podejrzenia
utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.
3. O terminie wykonania następnego badania lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, decyduje
uprawniony lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia osoby badanej.
§ 10. 1. Opłata za badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w:
1) § 3 i § 4 ? wynosi łącznie 350 zł;
2) § 8 ? wynosi 350 zł.
Dziennik Ustaw ? 4 ? Poz. 855
?
2. Stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych
do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.
3. Opłata podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badania lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w § 3
i § 4, u uprawnionego lekarza albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku badania lekarskiego i psychologicznego,
o których mowa w § 8, opłata podlega uiszczeniu w podmiocie odwoławczym albo na rachunek bankowy
wskazany przez ten podmiot.
§ 11. Opłatę za badanie lekarskie i psychologiczne ponosi w przypadku osoby:
1) ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej ? osoba badana;
2) posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej ? pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant wojewódzki
Policji;

3) badanej w trybie odwoławczym ? wnoszący odwołanie.
§ 12. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki
zostały wydane.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Ares
Unregistered 
#2
pcm napisał(a):To mnie trochę zdziwiło data uchylenia na 1-1-2014 ,czyżby znaczyło to że rozporządzenie obowiązuje tylko przez najbliższe pól roku?
A nie wiesz naprawde dlaczego??Smile
Odpowiedź znajdziesz w tytule tego rozporzadzenia....
I tak oto wbito kolejny gwoxdzik do trumienki OWC Jest kolejny argument za tym aby nas rozwiazqac - oplaty za badania ....Mnie dziwi co innego - to, ze w tym rozporzadzeniu nie podkresla sie, ze te badania są jednoczesnie badaniami pracowniczymi a wiec pracodawca za nie juz dodatkowo placic nie musi Tak naprawde ewentualnie straci jedynie na roznicy w cenie tych badań...W roku biezacym jednak wszystko sie pogmatwalo. Dlatego, ze badania pracownicze juz pracownikom OWC porobiono a za badania tych którym one wyjdą do końca roku to pracodawca płaci i na nie kieruje ......Mozna to skomentowac i tak, ze ludzie sami tego chcieli - prawda??No to teraz tego luksusu posmakuja jak beda sie badac nie tam gdzie chca oni a ich pracodawca....Smile
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#3
pewnie chodzi o deregulację ,to po kiego grzyba w ogóle produkować tą makulaturę ?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Ares
Unregistered 
#4
O to wlasnie chodzi, ze z dn 1 stycznia przyszlego roku obejma nas zmiany deregulacyjne Ustawy o ochronie.....A tam sie licencji nie przewiduje wiec trzeba bedzie ten dotychczasowy przepis / rozp o badaniach / nieco poprawic....Co do zasady nic sie tam w tym rozp. nie zmieni Teraz jednak jest bałagan Np nie wiem dlaczego te nowe wzory zaswiadczen sa dostosowane do zmian ktore dopiero wejda a rozporzadzenie mowi o badaniach ubiegajacych sie lub posiadajacych licencje?? Co z badaniami na licencje pracowników zabezpieczenia technicznego ??Co w końcu z tymi ktorym termin badan wyszedl, nie pracuja a posiadaja licencję??Jest przeciez oczywiste, że nikt ich bez waznych badan nie przyjmie do pracy ...Z kolei nie moga sami poddac sie takim badaniom gdyz moze to uczynic jedynie osoba ubiegajaca sie o licencje... a poza tym pracodawca i komendant wojewódzki Policji Czyli co?? Maja moze prosic komendanta o skierowanie na badania??Juz widze jak wowczas je przechodza....SmileI co?? - tzw d....a.... Mialo byc dobrze a jest bajzel. Na domiar - jestem pewien ze wszyscy pracujacy na umowe zlecenie, o dzielo itp...a nawet na umowy o pracę zostana pozwalniani gdy beda sie im konczyly badania Co wowczas??Kto ich bez badań do pracy przyjmie jezeli nie beda oni mogli osobiscie ich oplacic i uzyskac stosowne zaswiadczenie?? To weszystko zakrawa mi na cyrk i kpine z ludzi ktorzy i tak tyraja za tzw ''psi grosz'' Teraz dojdzie im jeszcze pare hakow na ktorych niejeden sie wyloży ....Jedno jest pewne - pracodawcy niczego placic nie beda A ceny uslug wzrosna juz w roku przyszlym tak bardzo, ze np w MON - ie o OWC beda wspominac z utesknieniem i rozbawieniem ze za tak mala kasę / nizsza niz uposażenie szeregowego / ludzie latami tyrali w dzien i w nocy , w swieta, soboty i niedziele , w upale i na mrozie ....A gdy przychodzilo świeto WP to nagrody i wyroznienia otrzymywaly panie z kadr z ksiegowosci i kucharki ....Smile Teraz tez tak bedzie....
Offline
mamba
Zaawansowany


**

89
3
04.07.2010
1
#5
Wink 
Dla mnie badania kończą się w listopadzie,a więc z ustawy wynika że za następne zapłaci MON chyba,że coś przeoczyłem albo nie doczytałem,to mnie poprawcie
mamba, jest dumnym użytkownikiem Forum Oddziału Wart Cywilnych
Ares
Unregistered 
#6
Teoretycznie tak jest a praktycznie - tego tak naprawde nikt nie wie ....Przetargu na te badania nie ogloszono ...SmileGdy juz t ą sprawe zalatwia to glowe daje ze te badania beda w placowce MON Jak nas tam potraktuja?? Tu odczucia ludzi sa rozne ....Problem w tym, ze ewentualne odwolanie mozna zlozyc rowniez w placowce resortu Widzial to kto aby jedni drugim krzywde zrobili tym bardziej ze decyzja w tej sprawie w przypadku odwolania nie podlega zaskarzeniu i jest ostateczna?? Moze byc wiec i tak, ze stracimy 350 zl oplacajac powtorne badania np w Warszawie czy Łodzi a orzeczenie i tak otrzymamy odmowne z adnotacja ze jest ostateczne....A mnie sie wydawalo ze tryb odwolawczy jest co najmniej dwuinstancyjny ...W kwestii naszych badań - tylko jednoinstancyjny .....I tak moga kazdemu dalsze wykonywanie tego zawodu uniemozliwic a nikt nie pomyslal o tym aby od decyzji o wykresleniu z listy mozna bylo odwolac sie do sądu...A mozliwe w tym ukladzie jest wszystko - takze to, ze dany pracodawca placac za te badania bedzie niejako sugerowal czy nawet wplywal na wydawane orzeczenia Placi wiec wymaga ....Gdybym mial na stanie kogos kto mi sie narazil to wystawilbym mu taka opinie ze dlugo by go badano zanim by go dopuszczono do dalszej pracy ....Przy kilkudziesieciu zatrudnionych koszt takich badań jest znaczny - np przy 100 - wyniesie minimum 35 tys zl ...Zaden osrodek wykonujacy takie badania nie narazi sie na utrate takiego klienta - prawda?? Tematu nie rozwijam...Czy mozna to jakos obejsc? - osobiscie nie bardzo widze tu jakis sposob zwłaszcza gdy chodzi o zatrudnienie na podstawie umowy o prace ...
Offline
jacek37
Zaawansowany


**

69
0
06.09.2012
0
#7
(02.08.2013, 17:47)mamba napisał(a):  Dla mnie badania kończą się w listopadzie,a więc z ustawy wynika że za następne zapłaci MON chyba,że coś przeoczyłem albo nie doczytałem,to mnie poprawcie

Jak najbardziej, tak.
Ale dopiero od 01.01.2014roku, pracodawca będzie finansował badania lekarskie PO i nie inaczej.
Offline
qwerty
VIP


****

402
4
09.06.2009
3
#8
Dlaczego od stycznia pracodawca będzie finansował jezeli ustawa weszła w życie 30 lipca 2013
Ares
Unregistered 
#9
Ustawa w dotychczasowym brzmieniu stwierdza ....Art. 34.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencjioraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione doprzeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz specyfikę czynności wykonywanych przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej, a także kwalifikacje podmiotów przeprowadzających badania lekarskie oraz biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty prowadzenia badań jak również dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty, mając na uwadze wysokość i sposób wnoszenia opłaty za badania nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę....Ustawa nie daje ministrowi zdrowia prawa do decydowania kto za badania placi...Pomimo tego w dotychczas obowiazujacym rozporzadzeniu zdecydowal, ze placi pracownik a obecnie ze pracodawca To nowe rozporzadzenie juz obowiazuje wiec nie widze powodow aby to pracownik mial placic za te badania....

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Data ogłoszenia: 2013-07-30
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#10
(02.08.2013, 21:56)jacek37 napisał(a):  
(02.08.2013, 17:47)mamba napisał(a):  Dla mnie badania kończą się w listopadzie,a więc z ustawy wynika że za następne zapłaci MON chyba,że coś przeoczyłem albo nie doczytałem,to mnie poprawcie

Jak najbardziej, tak.
Ale dopiero od 01.01.2014roku, pracodawca będzie finansował badania lekarskie PO i nie inaczej.

Jest to przepis obowiązujący dlatego nie rozumiem dlaczego miałby obowiązywać od 1-1-14 (na tą datę jest przewidziane uchylenie rozporządzenia ,pewnie dlatego że wchodzi nowa ustawa od 1-1-2014 r gdzie licencjonowanego pracownika zastępuje kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej )
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszyłSkocz do:


Użytkownicy którzy przeglądają wątek: 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2021 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.
MyTrade theme by XSTYLED © 2014.
Forum wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację