Witaj gościu.
Nie jesteś zarejestrowany albo zalogowany, aby mieć pełny dostęp zaloguj się lub zarejestruj się
Witaj!

.

Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Redukcja etatów w MON - Decyzja Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010r. (zwolnienia w MON)
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#1
Information 
Cytat:
Minister Obrony Narodowej

Decyzja Nr 88/MON
z dnia 24 marca 2010r.

W sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
pracowników resortu obrony narodowej

Na podstawie §1 pkt9 lit.d i h oraz §2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu podwyższenia efektywności polityki zatrudnienia oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań przez resort obrony narodowej ustala się, co następuje:


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. Decyzja określa zadania w zakresie optymalizacji zatrudnienia pracowników i gospodarowania funduszem wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej.

§2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) Minister, Ministerstwo, resort - Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, resort obrony narodowej, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14 poz. 107 z późn. zm.);
2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa - Sekretarza Stanu do spraw Społecznych i rofesjonalizacji, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodoej, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;
3) osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego - osoby funkcyjne, ktorym przydzielono środki etatowe, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej - oraz wielkość zatrudnienia bazowego, wynikającego z niniejszej decyzji;
4) dysponent środków budżetowych - dysponenta określonego stopnia, ustalonego w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 149, z późn. zm.)
5) organ planujący - wlaściwy organ planujący, ustalony w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007r. w srawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;
6) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, deprartament, zarząd, bióro wchodzące w skład Ministerstwa, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;
7) jednostka organizacyjna - jednostkę budżetową resortu obrony narodowej oraz inną jednostkę organizacyjną pozostającą na zaopatrzeniu finansowym jednostki budżetowej, niewchodzącą w skład Ministerstwa;
8) komórka wewnętrzna - część składową (samodzielną/niesamodzielną) jednostki (komórki) organizacyjnej.
9) pracodawca - dowódca (szef, kierownik, dyrektor, komendant) jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników, w rozumieniu art. 3 i 3-1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
10) pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej podstawie przewidzianej w kodeksie pracy w jednostce budżetowej oraz innej jednostce organizacyjnej pozostającej na zaopatrzeniu finansowym jednostki budżetowej;
11) zatrudnienie bazowe - nieprzekraczalna wielkość zatrudnienia pracowników, która winna zostać osiągnięta na koniec roku kalendarzowego przez daną jednostkę organizacyjną, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych i poza etatem;
12) zatrudnienie bazowe pozostające w dyspozycji dysponenta głównego - wielkość zatrudnienia pracowników wraz z odpowiadającym jej środkami na wynagrodzenia, pozostająca w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, przeznaczona na zabezpieczenie procesu zmian organizacyjnych;
13) fundusz wynagrodzeń - wynagrodzenia określone w myśl ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.);
14) plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń - dokument ewidencyjno-planistyczny określający strukturę zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej na dany rok budżetowy.


Rozdział 2
Zatrudnienie bazowe

§3.
1. Wielkość zatrudnienia bazowego w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej do końca 2012r. wyniesie nie więcej niż 44.690 pracowników z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku przejęcia przez jednostki (komórki) organizacyjne zadań realizowanych dotychczas przez gospodarstwa pomocnicze i zakłady budzetowe funkcjonujące w resorcie obrony narodowej, wielkość ta może ulec zwiększeniu w drodze odrębnej decyzji.

§4. Wielkość zatrudnienia bazowego na koniec roku 2010, 2011 i 2012 dla osób zajmujacych kierownicze stanowiska Ministerstwa i dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych, pozostających w bezpośredniej podległości Ministra, określa się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

§5.
1. Osoby, o ktorych mowa w §4, w ramach określonych dla nich wielkości, stosownie do posiadanych kompetencji określą wielkości zatrudnienia bazowego na lata 2010, 2011, 2012;
1) dla bezpośrednio podporządkowanych tym osobom jednostek organizacyjnych;
2) do dyspozycji dyrektorów (szefów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa, ktorym zostały podporządkowane jednostki organizacyjne;
3) do dyspozycji dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendatów) jednostek organizacyjnych resortu, którym zostały podporządkowane inne jednostki organizacyjne.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach przyznanych wielkości zatrudnienia bazowego stosownie do posiadanych kompetencji określą wielkośći zatrudnienia bazowego na lata 2010, 2011, 2012 dla podporządkowanych tym osobom jednostek organizacyjnych.

3. W trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uwzględniać zapisy dotyczące przedsięwzięć organizacyjnych ujęte w programach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospoliej Polskiej oraz w planach zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych na dany okres planistyczny.

§6.
1. Określenia wielkości zatrudnienia bazowego, o którym mowa w §5, dokonuje się w formie decyzji (rozkazu), ktorej kopię przedstawia się do dnia 15 kwietnia 2010r. Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz właściwemu dysponentowi środków budżetowych.

2. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie do dnia 30 września 2010r. przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wielkości zatrudnienia bazowego w podziale na dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu oraz organy planujące, w szczególowości rozdziałow klasyfikacji budżetowej.

3. W celu prawowania merytorycznego nadzoru nad procesem optymalizacji zatrudnienia, pracodawcy prześlą drogą służbową (odrębnie za każdą jednostkę organizacyjną) do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, za pośrednictwem osób wymienionych w §4. "Karty informacyjne zwalnianego pracownika" (wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji), w zakresie zmniejszenia zatrudnienia w 2010r. - w terminie do dnia 30 maja 2010r., a w latach 2011 i 2012 odpowiednio w terminach do dnia 15 marca 2011 i dnia 15 marca 2012r.


Rozdział 3
Zasady tworzenia stanowisk pracowników

§7.
1. W etatach jednostek organizacyjnych resortu zmniejsza się na czas "P" liczbę stanowisk przewidzianych dla pracowników, w tym korpusu słuzby cywilnej, docelowo do końca 2012r. do poziomu nie większego niż 11000 z zastrzeżeniem ust.3.

2. W etatach jednostek organizacyjnych tworzy się stanowiska etatowe przeznaczone dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych straży pożarnych.

3. Do liczby określonej w ust. 1 nie wlicza się stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych straży pożarnych.

§8. Zamierzenie, o którym mowa w §7 realizowane będzie w dwóch etapach:
1) do końca 2011r. w jednostkach organizacyjnych wsparcia, zabezpieczenia i obsługi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) do końca 2012r. w jednostkach organizacyjnych stanowiących komponent bojowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§9. Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego, z uwzględnieniem zapisów §7 i 8 opracują wnioski organizacyjno-etatowe do projektów "Planów zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" na 2011 i 2012r., umożliwiające zmniejszenie liczby stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników w jednostkach organizacyjnych pozostających w Ich podporządkowaniu, z uwzględnieniem jednoczesnego racjonalnego zwiększenia poza etatem.

§10. Zasady i tryb tworzenia stanowisk pracowników resortu obrony narodowej określa załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.


Rozdział 4
Zarządzanie wielkością zatrudnienia bazowego i funduszem wynagrodzeń

§11.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego dokona korekty zaplanowanej na 2011r. przez dysponentów środków budżetowych kwoty środków na wynagrodzenia, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Spraw socjalnych, w terminie do dnia 30 września 2010r.

2. Począwszy od procesu planowania budżetowego na 2012r. dysponenci budzetu właściwego szczebla i organy planujące na podstawie ustalonej, na zasadach określonych w §5, dla każdej jednostki organizacyjnej wielkości zatrudnienia bazowego, w ramach określonego limitu naliczają fundusz wynagrodzeń uwzględniający docelowe zatrudnienie bazowe roku poprzedniego.

§12.
1. Uzyskana w latach 2011-2012 w wyniku naliczeń określonych w §11 nadwyżka środków na wynagrodzenia przeznaczana jest przez dysponenta głównego w pierwszej kolejności na:
1) sfinansowanie skutków związanych ze zwolnieniami pracowników, na podstawie wniosków przedstawianych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw socjalnych przez właściwych dysponentów środków budżetowych;
2) wydatki rzeczowe w przypadku przekazania zadań realizowanych przez pracowników podmiotom zewnętrznym;
3) wzrost wynagrodzeń pracowników, szczególnie w jednostkach, w których zwiększył się zakres realizowanych zadań w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia pracowników.

2. Zasady podziału nadwyżki przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń będą przedmiotem negocjacji z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w resorcie obrony narodowej.

§13. Ustalona wielkość zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń może być zmieniona w ciągu roku budżetowego w ramach ogólnej wielkości zatrudnienia bazowego określonego na dany rok kalendarzowy, w przypadku:
1) przydzielania jednostce organizacyjnej do realizacji nowych zamierzeń lub zmniejszenia zakresu realizowanych zadań;
2)wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych których nie można było przewidzieć w trakcie opracowywania budżetu.

§14. Do dokonywania zmian w zakresie funduszu wynagrodzeń przyjmuje się wynagrodzenie stanowiące iloraz kwoty funduszu wynagrodzeń określonej w decyzji budżetowej na dany rok we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej i wielkości docelowego zatrudnienia bazowego roku poprzedniego.

§15. W przypadku zmian polegających na utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej fundusz wynagrodzeń przydzielany będzie na zasadach określonych w §14.

§16. Przydzielona dla jednostki organizacyjnej, na zasadach określonych w rozdziale 2, wielkość zatrudnienia bazowego będzie stanowiła podstawę do naliczania funduszu wynagrodzeń pracowników, począwszy od 2011r.

§17. Propozycje zmian w wielkości zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń przedstawiają właściwi dysponenci środków budżetowych przy współudziale organów planujących (współ-planujących), w uzgodnieniu z właściwymi osobami uprawnionymi do wnioskowania organizacyjno-etatowego w trybie określonym w decyzji 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.


Rozdział 5
Plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń

§18.
1. Pracodawcy sporządzają, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, zwany dalej "planem", który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

2.Przy sporządzaniu planu pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy i aktów prawnych wykonawczych oraz ponad zakładowych układów zbiorowych pracy, określających zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

3. Plan podlega bieżącej aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian w zatrudnieniu jak i funduszu wynagrodzeń.

4. Sporządzone plany oraz ich aktualizacje podlegają niezwłocznemu przekazaniu własciwym dysponentom środków budżetowych oraz osobom wymienionym w §4 niniejszej decyzji.


Rozdział 6
Zatrudnienie bazowe pozostające w dyspozycji dysponenta głównego

§19. Minister Obrony Narodowej corocznie w decyzji budżetowej określi wielkość zatrudnienia bazowego wraz z odpowiadającymi tej wielkości środkami na wynagrodzenia, pozostającą w dyspozycji dysponenta głównego, przeznaczoną na zabezpieczenie wydatków, których podział nie może być dokonany na etapie opracowywania budżetu.


Rozdział 7
zasady działania pracodawcy w przypadku zmniejszenia zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi i instytucjami rynku pracy

§20. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie zmniejszenia zatrudnienia pracodawcy uwzględnią:
1) przedsięwzięcia organizacyjne określone w §5 ust.3 decyzji;
2) konieczność zabezpieczenia właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej i realizacji określonych dla niej zadań;
3) umiejętności i doświadczenie zatrudnionych pracowników, dotychczasowy przebieg ich zatrudnienia raz wyniki i jakość ich pracy;
4) zasady współżycia społecznego, w tym sytuację materialną, rodzinną i osobistą pracowników;
5) możliwość zmniejszenia zatrudnienia wśród grupy pracowników:
a) posiadających dodatkowe, stałe źródło utrzymania,
b) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny i czas określony (w tym poprzez nie zawieranie kolejnych umów o pracę),
c) posiadających uprawnienia do przejścia na emeryturę.

§21. Sekretarz Stanu do spraw Społecznych i Profesjonalizacji zorganizuje w terminie do 30 kwietnia 2010r. spotkanie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w celu przedstawienia problematyki zwolnień pracowniczych i ustalenia zasad współpracy.

§22. Dyrektor Departamentu Spraw socjalnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2010r. określi zadania dla podległych mu resortowych struktur rekonwersji w zakresie wszechstronnego wsparcia pracodawców i zwalnianych pracowników w procesie aktywizacji zawodowej.

§24. Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego w terminie do 30 kwietnia 2010r. opracuje plan komunikacji wewnętrznej, zawierający informację na temat skali, zasad i procedur przeprowadzenia procesu racjonalizacji zatrudnienia.

§25. Pracodawcy zobowiązani są w ter,minie 30 dni od otrzymania wielkości zatrudnienia bazowego do określenia w formie pisemnej propozycji zasad zwolnień pracowników, listy pracowników planowanych do zwolnienia, terminów zwolnień i przekazania ich do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe, a w przypadku ich braku przedstawicielom pracowników działających u danego pracodawcy.

§26. Pracodawcy po otrzymaniu opinii o której mowa w §25, dokonują jej analizy i przekazują zakładowym organizacjom związkowym, a w przypadku ich braku przedstawicielom pracowników, w terminie 14 dni informację pisemną o jej uwzględnieniu, częściowym uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.

§27. pracodawcy udzielą zwalnianym pracownikom pomocy w znalezieniu nowego miejsca pracy przez nawiązanie współpracy z funkcjonującymi na danym terenie pracodawcami wojskowymi i cywilnymi.

§28. Pracodawcy nawiążą współpracę z właściwymi terytorialnie urzędami pracy w celu uzgodnienia (zawarcia porozumienia) w sprawie możliwości dalszej aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników, w tym zakresu i form świadczonej pomocy.Postanowienia końcowe.

§29. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszej decyzji powierza się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej.

§30.
1. Osoby o których mowa w §4, przedstawią Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej informację o osiągnięciu wielkości zatrudnienia bazowego, określonego w załączniku nr 1 do decyzji, na koniec 2010, 2011, 2012r. odpowiednio w terminach do dnia 30.01.2011r., 30.01.2012r., 30.01.2013r.

2. Pracodawcy w terminach do dnia 30 stycznia 2011r., 30 stycznia2012r., i 30 stycznia 2013r. za pośrednictwem osób o których mowa w §4 przekażą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej sprawozdania z działań określonych w §27 i 28 niniejszej decyzji.

§31. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o stanie realizacji postanowień niniejszej decyzji.

§32. Tracą moc:
1. decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia do etatów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej stanowisk przeznaczonych dla pracowników (Dz. Urz. MON Nr 3, poz.44);

2. wykaz jednostek organizacyjnych, w których wstrzymuje się wyznaczanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska na nieobsadzone stanowiska - wprowadzony przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 20 czerwca 2008r.

§33. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Minister Obrony Narodowej
Bogdan Klich

Tekst zapożyczony z FPW z postu majstra -myślę że nie będzie miał mi za złe Wink ,a sprawę warto nagłośnić -nie wygląda to różowo Sad
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Niedostępny
Dima
Zaawansowany


**

92
0
04.06.2009
0
#2
a) posiadających dodatkowe, stałe źródło utrzymania,Może i nie wygląda to wesoło,ale biorąc pod uwagę warunki jakimi pracodawcy mają się kierować przy zwolnieniach,to może jednak nie tak źle...?trzeba tylko naciskać związki by trzymali się szczególnie §20,Rozdz 7 ppkt a.Wiadomo o kogo chodzi i ilu jest takich zatrudnionych.Mimo całej sympatii.
Offline
qwerty
VIP


****

388
3
09.06.2009
3
#3
Ale zaraz potem przytoczą pkt. 3) umiejętności i doświadczenie zatrudnionych pracowników, dotychczasowy przebieg ich zatrudnienia oraz wyniki i jakość ich pracy; a jak wiemy kruk krukowi oka nie wykole.
Offline
STORM
Moderator


*****

739
98
03.06.2009
12
#4
W tym temacie o tym wspomniałem jakiś czas temu http://www.owc.com.pl/forum/Thread-7-MLN-Z%C5%81OTYCH

Cytat:A kasa pewnie z pięciotysięcznej redukcji etatów PW co w tym roku MON przeprowadzi!

i niestety słowa Pana płk. Filipczaka mają odbicie. Clapping
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
Maciek
Zaawansowany


**

50
5
04.06.2009
0
#5
Panowie Wartownicy ! Nie miejcie złudzeń.W pierwszej kolejności polecą oddziały O.W.C. które są droższe o 100% od S.U.F.O.według wyliczeń osób które albo ktoś wprowadził w błąd ,albo wyliczenia te mają coś wspólnego z ostatnimi aferami.
Offline
dziunek
Nowicjusz


*

2
0
08.06.2009
0
#6
(09.04.2010, 15:21)pcm napisał(a):  
Cytat:
[i]Minister Obrony Narodowej

Decyzja Nr 88/MON
z dnia 24 marca 2010r.

W sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
pracowników resortu obrony narodowej

........................................

Tekst zapożyczony z FPW z postu majstra -myślę że nie będzie miał mi za złe Wink ,a sprawę warto nagłośnić -nie wygląda to różowo Sad


pcm edytował 19.04.2010 21:01 ten post ponieważ:

Po co zacytowałeś ten tekst?

Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#7
Załącznik nr 3 do decyzji :

Cytat:Załącznik nr 3

ZASADY I TRYB TWORZENIA STANOWISK
PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ

1. Strukturę zatrudnienia jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej określa plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w §18 decyzji, w którym uwzględnia się stanowiska etatowe i poza etatem.

2. Zmiana struktury zatrudnienia jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej może nastąpić jedynie w przypadku:
1) wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych
2) zmiany zakresu zadań i sposobu ich realizacji przez jednostkę organizacyjną.

3. Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego decyzję o utworzeniu/likwidacji/zmianie nazwy stanowiska etatowego podejmują na podstawie wniosku dowódcy (kierownika, szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej, w którym szczegółowo uzasadnia się potrzebę dokonania zmian.

4. Stanowiska etatowe tworzone są w:
1) komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych;
3) Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;
4) Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia;
5) Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych;
6) Dowództwie Garnizonu Warszawa;
7) Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;
8) dowództwach korpusów;
9) dowództwach okręgów wojskowych;
10) dowództwach dywizji;
11) dowództwach flotylli;
12) dowództwach skrzydeł;
13) dowództwie brygady (pułku) i jednostek równorzędnych - w komórkach tworzących: sztab, pion szkolenia, logistykę, pion ochrony informacji niejawnych oraz stanowiska etatowe bezpośrednio podległe dowódcy brygady (pułku) i jednostek równorzędnych;
14) dowództwie samodzielnego batalionu, dywizjonu, eskadry - w komórkach tworzących sztab, logistykę, pion ochrony informacji niejawnych oraz bezpośrednio podległe dowódcy samodzielnego batalionu, dywizjonu, eskadry;
15) oddziałach wart cywilnych i wojskowych strażach pożarnych.

5. W komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz komórkach wewnętrznych wymienionych w pkt. 4 nie tworzy się stanowisk poza etatem.

6. W pozostałych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej tworzy się stanowiska etatowe wyłącznie w przypadku stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, stanowisk szefów (kierowników) komórek wewnętrznych i ich zastępców oraz stanowisk bezpośrednio podległych dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 15.

7. Stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, stanowisk szefów (kierowników) komórek wewnętrznych i ich zastępców oraz stanowisk bezpośrednio podległych dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) nie tworzy się poza etatem.

8. Stanowiska pracowników resortu obrony narodowej poza etatem mogą być tworzone w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w ramach zatrudnienia bazowego, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.

9. Przy tworzeniu, likwidacji, zmianie nazwy stanowisk poza etatem pracodawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może wprowadzić inne rozwiązania dotyczące zasad i trybu tworzenia stanowisk etatowych pracowników w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej niż wymienione w pkt 4-6.

11. Stanowiska pracowników występujące w dokumentach etatowych komórek i jednostek organizacyjnych utworzone według dotychczasowych zasad, obowiązują do czasu nadania tym komórkom i jednostką, w toku planowanej działalności organizacyjno-etatowej, dokumentów etatowych zgodnych z postanowieniami niniejszej decyzji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr1
Cytat:Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 88/MON (Ścieżka osiągnięcia stanów docelowych zatrudnienia bazowego pracowników wojska) faktyczne zatrudnienie PW na 31.12.2009r. w Wojskach Lądowych wynosiło 7.795 osób zaś w Wojskach Powietrznych 5.461 osób.
Po całych zwolnieniach (na dzień 31.12.2012) ma pozostać w Lądowych 6.980 osób, a w Powietrznych 4.670 osób.
Zwolnienia w kolejnych latach:
dla Lądowych 2010 - 405 osób, 2011 - 340 osób, 2012 - 70 osób;
dla Powietrznych 2010 - 359 osób, 2011 - 302 osoby, 2012 - 130 osób.

Zapożyczono z FPW
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#8
http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/DZIENNIKI%20URZEDOWE/2010/Dz%20U%20MON%20Nr%2006.pdf
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
STORM
Moderator


*****

739
98
03.06.2009
12
#9
Czarna lista JW!!!


Załączone pliki Miniatury
       
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
dziunek
Nowicjusz


*

2
0
08.06.2009
0
#10
Do końca tego roku w jw 2229 likwidacja owc.Skocz do:


Użytkownicy którzy przeglądają wątek: 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2020 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.
MyTrade theme by XSTYLED © 2014.
Forum wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację